Diller

Ana Sayfa

MAKALE FORMATI İÇİN: http://www.kutadgubilig.com/node/322 

 

 

BU SAYIDA

 

 

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK
 

 

ÖZGÜÇ GÜVEN
Analitik Felsefenin Tanımlayıcı Özellikleri Üstüne
On Characteristics Of Analytic Philosophy
 
ŞENOL KORKUT
Fârâbî’de Dil ve Düşüncenin Gelişim Aşamaları
Stages Of Development Of Language And Thougt In Al-Farabi
 
ÜMİT ÖZTÜRK– SEDA ÖZSOY
Batı Felsefesinden Yapılan Çevirilerde Türkçenin İmkânları: Kant’ın
Teorik Sistemi Üzerinden Bir Araştırma
Potentialities Of Turkish In The Context Of Translations From Western Philosophy: A Survey Via Kant’s Theoretical System
 
HÜMEYRA ÖZTURAN
Fârâbî’nin Kayıp Nikomakhos Ahlâkı Şerhi’nden Kalan Parçalar:
Tercüme ve Tahlil
The Survived Fragments From Al-Farabi’s Lost Commentary On The
Nicomachean Ethics: The Turkish Translation and The Analysis
 
BENGÜ CENNET
Mutlu Yaşama Kılavuzu: De Vita Beata
The Guide Of Happy Living: De Vi
 
FRANZ BRENTANO
Etkin Akıl: İlk Yorumlara Dair Bir İnceleme
Nous Poiētikos: Survey Of Earlier Interpretations
ÇEV. Ismahan Özdemir YAZGAN
 
FRANZ BRENTANO
Nous Poiētikos: Survey Of Earlier Interpretations
 
ABUZER DİŞKAYA
İlm-i Huzuri ve Epistemolojik Değeri
Knowledge By Presence and Its Epistemic Value
 

 

TARİH – TOPLUM – KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI

 

 

ABDURRAHMAN ALİY
Türk Düşüncesi’nde Batı Felsefesi’nin Alımlanışına Bir Örnek:
Hasan Cemil Çambel’in “Fichte ve Fichte’nin Hitâpları” Çalışması
An Example Of Reception Of Western Philosophy In Modern Turkish Thought:
Hasan Cemil Çambel And His Work “Fichte ve Fichte’nin Hitâpları”
 
CAN KARABÖCEK
Machiavelli’nin Siyaset Düşüncesinde Astrolojik Perspektif
The Astrological Perspective In Machiavelli’s Political Thought
 
M. ERTAN KARDEŞ
Bourdieu’nün Epistemolojik İtirazı
Bourdieu’s Epistemological Objection
 
YASİN MERAL
Müteferrika Öncesi Avrupalı Seyyahların Hatıratında Osmanlı’da
Yahudi Matbaaları ve Arapça Kitap Basım Yasağı
Hebrew Printing In Ottoman Empire And Ban Of Printing Of Arabic
Books In The Writings Of European Travelers Before Ibrahim Müteferrika
 
PELİN ATAYMAN ERÇELİK
Seneca’nın Mektuplarında Politik Yaşama İlişkin İtiraflar
Confessions On Political Life In Seneca’s Letters
 
IRIS RADISCH
“O [Heidegger], Sevgi Dolu Bir Babaydı.” Hermann Heidegger ile Sohbet
“Er War Ein Lieber Vater”
ÇEV. Erdal YILDIZ, Engin YURT, Güvenç ŞAR
 
IRIS RADISCH
“Er War Ein Lieber Vater”
 

BİLİM

 

ŞULE TAŞKIRAN ÇANKAYA
Kimya Tarihinde Bir Kırılma Noktası: Robert Boyle ile Dönüşen
“Deney” Kavramı
A Revolutionary Point In The History Of Chemistry:
Evolution Of “Experiment” Conception By Robert Boyle

 

KİTABİYAT

 

CAN KARABÖCEK
Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı
 
HANDE TETİK
Etik Nedir?

 

 

 

 

 

anasayfa_imaj: 
Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz: